Home » Títol III

Títol III

Títol III. Dels òrgans del Col·legi

 

Capítol I. De lestructura organitzativa del Col·legi

Article 38.- Òrgans de govern

El funcionament del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i de cadascun dels seus òrgans de govern serà democràtic.

Els òrgans de govern del Col·legi són:

 1. L’Assemblea
 2. La Junta
 3. El Deganat
 4. La Comissió de Govern
 5. El defensor del col·legiat i el defensor de l’usuari
 6. Les Demarcacions i les Delegacions

Article 39.- No remuneració dels càrrecs

Cap càrrec del Col·legi no podrà ser remunerat. Si en l’exercici de les atribucions establertes en aquests estatuts, a les que s’obliga en l’acceptació del càrrec, es percebés algun honorari (en l’emissió de dictàmens, per exemple) aquest revertiria a la caixa del Col·legi.

L’exercici de qualsevol càrrec del Col·legi tampoc no ha de comportar despeses. Per aquest motiu, inclòs en el pressupost anual, l’Assemblea haurà d’aprovar l’establiment de dietes per desplaçaments i altres despeses que puguin tenir i es destinarà una partida pressupostària a aquest fi. Igual com amb la resta del pressupost, la Comissió de Govern i la Junta hauran de vetllar perquè la gestió d’aquesta partida sigui absolutament transparent davant de l’Assemblea, incloent el llistat de totes les despeses d’aquest apartat en el balanç econòmic anual.

 

Capítol II. De lAssemblea

Article 40.- Definició de lAssemblea

L’Assemblea del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya és el seu òrgan sobirà i els seus acords obliguen tots els col·legiats i col·legiades, fins i tot els absents. Tots els col·legiats poden assistir, amb veu i vot, a les reunions de l’Assemblea, amb les excepcions que es determinin en els presents Estatuts.

El vot es podrà delegar, amb la limitació que una mateixa persona només podrà portar un vot delegat, i també es podrà votar per correu, mitjançant el mètode del doble sobre, tal com s’indica més endavant.

Les reunions de l’Assemblea podran tenir caràcter ordinari o extraordinari. També es podran convocar amb tots dos caràcters alhora.

Article 41.- Atribucions de la sessió ordinària de lAssemblea

 1. Examen i aprovació dels pressupostos del Col·legi, així com dels estats de comptes de despeses i ingressos.
 1. Anàlisi i aprovació de la gestió del Degà/na, de la Comissió de Govern i de la Junta.
 1. Examen i aprovació, si s’escau, de les propostes que es consignin a la convocatòria o que estiguin presentades dins del termini que assenyalen aquests Estatuts.
 1. Totes aquelles que d’una manera específica no siguin competència de l’Assemblea extraordinària segons les normes vigents.
 1. Renovar o nomenar un nou defensor de l’usuari.

Article 42.- Atribucions de la sessió extraordinària de lAssemblea

 1. Aprovació i modificació dels Estatuts del Col·legi i dels reglaments que els complementin o el desenvolupin.
 1. Autorització a la Comissió de Govern per a la compra, venda o gravàmens dels béns del Col·legi.
 1. Censura de la gestió de la Comissió de Govern, de la Junta o dels seus membres, en tot allò que superi la censura ordinària prevista a l’article anterior.
 1. Aprovació de quotes extraordinàries.
 1. Aquelles que siguin objecte de convocatòria per als tràmits previstos al segon paràgraf de l’article 44 i no corresponguin a Assemblees ordinàries.

Article 43.- Assemblea ordinària anual

Cada any se celebrarà, com a mínim una sessió ordinària de l’Assemblea. Aquesta sessió haurà de tenir lloc, excepte casos de força major, durant el primer quadrimestre de l’any.

En aquesta sessió, l’Assemblea haurà d’examinar i sancionar la gestió de la Comissió de Govern, aprovar els estats financers i la liquidació del pressupost del darrer any i aprovar els pressupostos per a l’any ja iniciat.

Article 44.- Convocatòria de lAssemblea

Les Assemblees ordinàries i extraordinàries se celebraran a iniciativa del Deganat del Col·legi, que n’assenyalarà la data i l’ordre del dia.

El degà o degana també haurà de convocar Assemblea extraordinària quan ho sol·licitin un nombre de col·legiats i col·legiades exercents superior al 5% del total i expressin en la sol·licitud els assumptes concrets que s’han de tractar a l’Assemblea.

Article 45.- Terminis i publicitat de la convocatòria

La convocatòria de les Assemblees s’haurà de comunicar als col·legiats i col·legiades amb una anticipació mínima de 15 dies, tant les ordinàries com les extraordinàries.

L’Assemblea sol·licitada pels membres del Col·legi, segons el paràgraf segon de l’article anterior, s’haurà de celebrar en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’entrada al Registre del Col·legi de la sol·licitud corresponent.

La convocatòria de l’Assemblea, amb el seu ordre del dia, es fixarà al tauler d’anuncis del Col·legi, es publicarà a la pàgina web i s’enviarà per correu electrònic als col·legiats/des. Els col·legiats podran indicar explícitament al Col·legi la seva preferència de rebre les convocatòries per correu convencional.

Article 46.- Disponibilitat de la documentació

Des de l’endemà de l’acord de convocatòria de la Comissió de Govern fins al dia de la celebració de l’Assemblea, la documentació dels assumptes que s’hauran de tractar estarà a disposició de tots els col·legiats i col·legiades a la Secretaria del Col·legi i, en cas que sigui possible, a la web del Col·legi. En qualsevol convocatòria que inclogui l’aprovació d’un balanç de comptes, un pressupost o un reglament que complementi o estengui aquests Estatuts, aquesta documentació haurà d’estar necessàriament disponible a la pàgina web principal del Col·legi.

Article 47.- Ordenació de lAssemblea

Les Assemblees quedaran vàlidament constituïdes qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

El degà dirigirà els debats, concedirà i retirarà la paraula i podrà advertir i retirar la paraula als col·legiats que s’excedeixin en les seves intervencions, que no se cenyeixin a la qüestió debatuda o que faltin al respecte i a la consideració que es mereixen els col·legiats/des, el Col·legi o altres. En aquest últim supòsit el degà, després de tres advertiments a la persona que intervé, podrà dictar la seva expulsió de la sala.

En aquests debats es concediran, com a mínim, tres torns a favor i tres en contra per cada proposició o assumpte que es tracta i, que seran ampliables, a discreció del Degà, quan la importància o la gravetat de l’assumpte ho facin aconsellable.

També podrà concedir intervencions per a rectificacions o al·lusions, que hauran de circumscriure’s al fet concret que les motivi.

Després de debatre les propostes, es podran sotmetre a votació conjuntament o separadament.

Article 48.- Presa de decisions

Les Assemblees adoptaran els acords per majoria simple dels vots dels assistents, considerant assistents també les persones que deleguin el seu vot o votin per correu.

El vot per correu només es podrà admetre en aquelles votacions el contingut i les opcions de vot de les quals estiguin plenament definits a la convocatòria. La modificació de la proposta per part de l’Assemblea o la presentació d’altres alternatives segons el que estableix l’article 47 comportaran l’anul·lació dels vots per correu destinats al punt modificat. La convocatòria haurà d’indicar quan un punt o proposta no sigui modificable.

S’aplicarà rigorosament el principi d’una persona, un vot.

La votació serà a braç alçat, llevat que la majoria dels assistents acordi que sigui nominal o secreta.

Article 49.- Iniciativa dels col·legiats

Fins a cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea es podran presentar esmenes referides als assumptes de l’ordre del dia o noves proposicions, que seran sotmeses a deliberació i acord. Les esmenes o propostes s’hauran de proposar per escrit i signades per un mínim de 10 col·legiats.

Fins a 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea, es podran presentar propostes o esmenes referides als assumptes de l’ordre del dia, que seran sotmeses a deliberació i acord. Les propostes o esmenes s’hauran de presentar per escrit i signades per un mínim de 10 col·legiats.

Article 50.- Comissions nomenades per lAssemblea

L’Assemblea podrà acordar la constitució de Comissions delegades amb funcions informatives, assessores o de seguiment en matèries concretes, relacionades amb algun o alguns dels punts del l’Ordre del Dia.

La designació dels membres que hauran de constituir la Comissió podrà ser realitzada directament per l’Assemblea o encomanada a la Junta sense perjudicar la iniciativa d’aquesta última per nomenar comissions d’acord amb aquests Estatuts.

 

Capítol III.De la Junta

Article 51.- Definició de la Junta

La Junta és l’òrgan de control i, per alguns casos, de decisió entre reunions de l’Assemblea. La componen el degà o degana, el secretari o secretària i entre sis i vint vocals. El nombre de vocals es calcularà en funció de la mida del Col·legi en el moment de convocar les eleccions, segons la fórmula de sis pels 300 primers col·legiats més un per cada tram complet de 300 col·legiats a partir d’allà, fins arribar al màxim de vint. El nombre de places calculat s’haurà d’incloure a la convocatòria.

Si un cop passades les eleccions el nombre de col·legiats augmentés i anés completant més trams de 300, les noves places de Vocal s’anirien omplint amb els tres suplents escollits a les darreres eleccions. Si es completessin més de tres trams o s’esgotessin els suplents, a la següent reunió ordinària de l’Assemblea es farien unes eleccions parcials per cobrir les places que faltessin i nomenar nous suplents.

A les reunions de la Junta hi podran assistir amb veu però sense vot els membres de la Comissió de Govern que no siguin membres de la Junta.

Article 52.- Requisits individuals per ser escollit per a la Junta

Podran ser membres de la Junta els col·legiats en exercici i residents a l’àmbit territorial del col·legi que, en ésser proclamats candidats, acreditin una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any i no estiguin inhabilitats.

Seran electors tots els col·legiats en exercici, així com els que no ho estan, que el dia de la convocatòria de les eleccions per a la Junta no estiguin inhabilitats.

Article 53.- Duració dels mandats i tractament de vacants

El mandat dels membres de la Junta serà de 4 anys i podran ser reelegits. La renovació de la Junta es farà per meitats cada dos anys i serà independent de la renovació del degà. Una mateixa persona no podrà ser escollida per a la Junta més de dos mandats consecutius.

Qualsevol vacant que es pugui produir abans de l’expiració del mandat es proveirà amb els suplents escollits a la darrera elecció o, en cas que s’hagin exhaurit, es farà una elecció parcial a la següent Assemblea ordinària.

L’expiració del mandat dels que cobreixin vacants, tant si són suplents com si són escollits per elecció parcial, tindrà lloc en el mateix moment en que hauria expirat el mandat de la persona que ha deixat la vacant.

L’expiració del mandat dels suplents que s’incorporin a la Junta per ampliació de la mateixa en haver augmentat el nombre de col·legiats, es produirà quan es compleixin els quatre anys des de les eleccions en què van ser escollits com a suplents, independentment del temps que faci que s’han incorporat a la Junta.

Article 54.- Reunions de la Junta i presa dacords

La pròpia Junta decidirà la periodicitat de les seves reunions, que no podrà ser superior a bimensual.

També la podrà convocar el degà o degana, per iniciativa pròpia o a petició de més d’una quarta part dels membres de la Junta.

Les reunions de la Junta s’hauran de convocar amb una setmana d’anticipació mínima, excepte en cas d’urgència que es podrà convocar en quaranta-vuit hores.

Perquè pugui adoptar acords vàlidament serà necessària la concurrència de la majoria dels membres que integrin la Junta llevat dels casos de quòrums especials obligatoris.

Els acords es prendran per majoria simple de vots. En cas d’empat decidirà el vot del degà o degana.

Qualsevol col·legiat podrà tenir accés als acords ferms i definitius mitjançant, en el seu cas, petició del corresponent certificat llevat dels que suposin sancions per faltes lleus. Amb la mateixa excepció, la Junta podrà decidir la publicació dels seus acords a la pàgina web del Col·legi.

Article 55.- Faltes dassistència

L’assistència a les reunions de la Junta serà obligatòria.

La Junta estimarà com a renúncia al càrrec la falta no justificada a dues sessions consecutives o tres d’alternes en el termini de vuit mesos.

Article 56.- Atribucions de la Junta

Corresponen a la Junta totes aquelles facultats no atribuïdes especialment a l’Assemblea o a la Comissió de Govern, entre elles les següents:

a) En relació als col·legiats i col·legiades:

 1. Resoldre les sol·licituds d’habilitació i incorporació al Col·legi.
 1. Vetllar per la llibertat i la independència dels col·legiats/des en el compliment dels seus deures professionals i perquè se’ls doni les consideracions degudes.
 1. Exigir als col·legiats i col·legiades que es comportin amb la deguda correcció i actuïn amb el zel i la competència professional que els correspon.
 1. Informar en matèria d’honoraris professionals respectant sempre el règim de lliure competència.
 1. Denunciar les incompatibilitats i vetllar perquè ningú assumeixi responsabilitats per a les que no estigui degudament preparat.
 1. Exercir la facultat disciplinària.
 1. Donar de baixa de la Corporació als col·legiats que deixin de pagar les quotes o càrregues establertes.

b) En relació a les diferents instàncies de l’administració:

 1. Defensar, quan ho estimi procedent, els col·legiats i col·legiades en l’exercici de la professió.
 1. Representar el Col·legi en els actes oficials.
 1. Informar sobre els projectes de disposicions legals sotmesos a la consideració del Col·legi.
 1. Exercitar els drets i accions adients contra totes aquelles persones i organismes que entorpeixin el bon funcionament de l’Administració i/o el bon exercici professional.

c) En relació a la Comissió de Govern:

 1. Analitzar i ratificar, si s’escau, l’actuació del Deganat i la Comissió de Govern.
 1. Aprovar en primera instància les propostes que la Comissió de Govern vulgui elevar a l’Assemblea, en particular els pressupostos i els balanços econòmics anuals.
 1. Assistir i col·laborar amb la Comissió de Govern en tot allò que aquesta requereixi.
 1. Ratificar la composició de la Comissió de Govern.

d) En relació al funcionament del Col·legi

 1. Aprovar els Reglaments que afectin els serveis i comissions d’ordre intern col·legial i fer-los complir.
 1. Emetre dictàmens, evacuar consultes i dictar laudes.
 1. Crear i dissoldre comissions segons el que estableixen els Estatuts.

 

Article 57.- Comissions nomenades per la Junta

La Junta podrà crear i dissoldre les comissions de col·legiats que interessin per als fins de la Corporació i els podrà conferir les facultats que estimi procedents, arribant, si cal, a delegar-los atribucions de la pròpia Junta. En aquest cas, les decisions d’aquesta comissió hauran de ser ratificades per la Junta.

El degà o degana tindrà dret a assistir amb veu i vot i a presidir totes les comissions que es constitueixin, ja sigui personalment o per mitjà de la persona en qui delegui.

 

Capítol IV. Del Deganat i la Comissió de Govern

Article 58.- Composició de la Comissió de Govern

La Comissió de Govern serà nomenada i presidida pel degà degana, que decidirà quants components tindrà i quins càrrecs i responsabilitats tindrà cadascun. Comissió de Govern és el nom genèric que es dóna a l’equip de col·laboradors del degà o degana, que haurà de ser ratificat per la Junta. Aquests col·laboradors els podrà escollir entre els membres de la pròpia Junta o entre la resta de col·legiats i col·legiades.

Una mateixa persona no podrà ser escollida per al càrrec de degà o degana més de dos mandats consecutius.

Un cop escollit i cada cop que les circumstàncies ho requereixin, el degà o degana presentarà a la Junta una proposta de modificació de la Comissió de Govern. La Junta l’aprovarà per majoria absoluta (la meitat més un) dels vots presents, que hauran de representar un mínim del 75% dels components de la Junta. Satisfet aquest punt, quedaran automàticament nomenats i podran prendre possessió immediatament o en un termini màxim de tres dies. Aquesta presa de possessió s’entendrà en funcions fins que sigui ratificada per la següent Assemblea Ordinària, figurant aquesta ratificació com a punt explícit de l’ordre del dia.

Quan un candidat a Deganat es presenti a les eleccions amb una proposta de composició de la Comissió de Govern i sigui escollit, no caldrà cap ratificació de la Junta per nomenar la Comissió de Govern proposada, ja que es considerarà que ja ha estat ratificada per l’Assemblea.

Els membres de la Comissió de Govern tindran el tractament de vice-degà o vice-degana. Dins de l’àrea de responsabilitat assignada a cada Vice-Deganat, o depenent directament de Deganat, es podran nomenar també caps d’Àrea, assessors o els càrrecs que el vice-degà o vice-degana corresponent cregui oportú. Aquests càrrecs també podran ser compartits entre diversos Vice-Deganats, amb el vist-i-plau de Deganat.

Hi haurà d’haver, com a mínim, un Vice-Deganat de Presidència, un secretari o secretària i un tresorer o tresorera.

Article 59.- Atribucions de la Comissió de Govern

La Comissió de Govern, assistida per la plantilla contractada pel Col·legi tindrà la responsabilitat de tot el funcionament diari del Col·legi. El Degà/na en serà el màxim responsable davant de la Junta i de l’Assemblea.

La Comissió de Govern podrà assumir totes les competències de la Junta quan sigui necessària una decisió urgent. En aquest cas, haurà d’informar als components de la Junta el més aviat possible i la decisió haurà de ser ratificada per la Junta.

Article 60.- Atribucions del Deganat

La principal responsabilitat del degà o degana és liderar tot el projecte conjunt del Col·legi, vetllant per aconseguir la màxima implicació i participació per part de tot el col·lectiu.

De la seva gestió, assistit per la Comissió de Govern, n’haurà de respondre davant de la Junta i de l’Assemblea.

Correspon al degà o degana:

 1. La plena i exclusiva representació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, davant de qualsevol entitat, organisme i persona pública o privada.
 1. Convocar les Assemblees, ordinàries i extraordinàries, fixant l’Ordre del Dia.
 1. Convocar les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta i el Deganat.
 1. Presidir les Assemblees, les reunions de la Junta i totes les reunions de les comissions o seccions a les quals assisteixi.
 1. Exercir les funcions tuïtives (de protecció o empara), correctives, de vigilància i de qualsevol altre ordre que els estatuts atribueixin al seu càrrec.
 1. Designar, destituir i substituir en cas de baixa, tots els càrrecs de la Comissió de Govern, que hauran de ser ratificats per la Junta.

Article 61.- Atribucions dels Vice-Deganats

Els Vice-Deganats tindran una tasca, responsabilitat o àrea temàtica concreta assignada pel Degà. En la seva àrea concreta actuaran en nom del Degà amb autonomia. Només per signar acords, convenis, contractes o actes en què calgui la representació legal del Col·legi caldrà la intervenció del Degà.

Article 62.-  Atribucions i substitució del Vice-Deganat de Presidència

El vice-degà o vice-degana de Presidència exercitarà totes aquelles funcions que li confereixi el Degà i assumirà les d’aquest en el cas d’absència, malaltia, abstenció, recusació o vacant. En absència del vice-degà de Presidència se seguirà l’ordre de substitució següent: el secretari o secretària, el tresorer o tresorera, el membre de la Comissió de Govern de més edat, exclosos els mencionats, i el membre de la Junta de més edat, exclosos els mencionats, en cas que siguin membres de la Junta.

Article 63.- Atribucions del tresorer o tresorera

El tresorer o tresorera recaptarà, custodiarà i administrarà els fons del Col·legi, pagarà els lliuraments que expedeixi el Degà, portarà els llibres i presentarà a la Junta i a l’Assemblea els comptes i els pressupostos.

Serà responsabilitat seva assegurar la màxima transparència i control de la gestió dels recursos del Col·legi, tant davant de la Junta com de l’Assemblea.

 1. Redactar els pressupostos i els balanços anuals que s’hauran de presentar a aprovació per part de la Junta, en primera instància, i de l’Assemblea, a la seva reunió anual ordinària.
 1. Proposar a l’Assemblea la quantia de les diferents quotes d’incorporació i pertinença al Col·legi.
 1. Proposar a l’Assemblea el règim de dietes i que s’aplicarà en els actes del Col·legi.
 1. Recaptar totes les quotes i les altres càrregues que hagin de pagar els col·legiats.

Article 64.- Atribucions del secretari o secretària

Són funcions del Secretari:

 1. Rebre les comunicacions, les sol·licituds i els altres escrits adreçats al Col·legi i disposar-ne la tramitació.
 1. Lliurar certificacions.
 1. Portar el registre dels col·legiats.
 1. Formar els expedients personals de tots els col·legiats.
 1. Redactar les actes de les Assemblees i de les reunions de la Junta i la Comissió de Govern.
 1. Tenir cura de l’arxiu, portar el llibre-registre de títols i custodiar el segell del Col·legi.
 1. Publicar anualment les llistes dels col·legiats fent-hi constar l’any d’incorporació al Col·legi de cada col·legiat o col·legiada.

 

Capítol V   Dels defensors o defensores

Article 65.- La figura del Defensor

Els defensors i/o defensores són persones individuals de reconegut prestigi que, a invitació de la Junta, es brinden a acceptar aquest càrrec, alhora honorífic i de gran responsabilitat.

La seva missió és garantir, amb el seu prestigi, la no existència de cap abús d’autoritat per part de cap organisme del Col·legi ni per part del propi Col·legi contra persones o organismes externs.

El Col·legi tindrà com a mínim, un defensor o defensora del col·legiat i un defensor o defensora de l’usuari. Per acord de l’Assemblea es podran instituir altres càrrecs de defensor, temporals o permanents.

Article 66.- Duració del càrrec de defensor

Cada defensor o defensora serà designat per un termini d’un any i, comptant amb la seva acceptació, l’Assemblea ordinària el podrà renovar o nomenar-ne un de nou.

Article 67.- Atribucions dels defensors

Cada defensor o defensora podrà exercir les següents atribucions:

 1. Suspendre, de forma motivada, qualsevol decisió de la Comissió de Govern.
 1. Suspendre, de forma motivada, qualsevol acord de la Junta.
 1. Suspendre, de forma motivada, qualsevol acord de l’Assemblea.

La motivació sempre s’ha de referir als drets dels col·legiats i col·legiades, recollits als presents estatuts o als estatuts o reglaments interns aprovats per l’Assemblea que els complementin o desenvolupin, o als drets dels ciutadans i ciutadanes, recollits a l’ordenament jurídic. Els serveis jurídics del Col·legi o un lletrat extern, amb càrrec als pressupostos del Col·legi, hauran d’avalar la correcció de l’argumentació legal utilitzada.

En el primer cas, la decisió passarà a la Junta, que podrà ratificar-la o confirmar-ne la suspensió, obligant a la Comissió de Govern a retrocedir-la. Aquesta decisió s’haurà de prendre per majoria absoluta dels membres de la Junta, presents o no.

En el segon cas, l’acord passarà a l’Assemblea, que podrà ratificar-lo o declarar-lo nul. L’acord de resolució es prendrà per majoria simple dels presents.

En el tercer cas, la Junta podrà convocar una Assemblea extraordinària per ratificar o retrocedir l’acord suspès. En cas que fos ratificat i el Defensor/a el suspengués de nou, l’acord passaria directament a la via contenciosa-administrativa o a la Justícia.

Article 68.- Suport als defensors

L’Administració del Col·legi haurà de prestar tot el seu suport als defensors i/o defensores, que:

 1. Tindran dret a consultar tota la informació de què disposi el Col·legi.
 1. També a fer-se assessorar pels serveis jurídics del Col·legi.
 1. Totes les peticions dirigides als defensors s’hauran de tramitar a través de la secretaria del Col·legi, que haurà d’ajudar el demandant a justificar la seva petició d’acord amb el que s’indica a l’article precedent.

 

Capítol VI. De les Delegacions

Article 69.- Naturalesa de les Delegacions

El Col·legi podrà establir Delegacions en punts allunyats de la seva seu on la promoció de la presència del Col·legi ho aconselli. Una Delegació està encapçalada per un delegat nomenat pel Deganat i ratificat per la Junta i, habitualment, disposa d’un local i algunes infraestructures.

Tota la documentació que aquests estatuts indiquin que ha d’estar disponible a la seu del Col·legi ho haurà d’estar també a les seus de les Delegacions.

Una Delegació no té àmbit territorial delimitat ni persones adscrites. La seva finalitat és acostar el Col·legi als col·legiats i col·legiades de les àrees pròximes a la Delegació, facilitar-los l’accés a tots els serveis del Col·legi i la participació a tots els actes col·legials.

Article 70.- Constitució de Delegacions

Les Delegacions es constituiran per acord de l’Assemblea. La Junta podrà decidir la seva ubicació i els recursos assignats, d’acord amb el pressupost aprovat per l’Assemblea.

Article 71.- Atribucions dels delegats i/o delegades

Els delegats i/o delegades respondran directament davant de la Comissió de Govern, de la Junta i, quan calgui, de l’Assemblea. Les seves responsabilitats es limitaran a complir la tasca que els assigni la Comissió de Govern, que haurà de ser acceptada per escrit pel delegat o delegada. La Junta ratificarà l’acord i se’n donarà compte a l’Assemblea.

Article 72.- Reglament de Delegacions

Si el funcionament de les Delegacions adquireix una complexitat que ho requereixi, la Junta podrà elaborar un reglament de funcionament de les mateixes, que serà sotmès a aprovació de l’Assemblea.

 

Capítol VII. De les Demarcacions

Article 73.- Naturalesa de les Demarcacions

Les Demarcacions són l’òrgan d’organització territorial del Col·legi, amb una organització democràtica local i capacitat de gestió i de decisió en aquelles qüestions que afectin als integrants de la Demarcació i la seva relació amb la resta del Col·legi.

Article 74.- Constitució de Demarcacions

Les Demarcacions es constituiran per acord de l’Assemblea, que els assignarà un territori, una seu i uns estatuts. Tota la documentació que aquests Estatuts indiquin que ha d’estar disponible a la seu del Col·legi ho haurà d’estar també a les seus de les Demarcacions.

Tots els col·legiats i col·legiades que resideixin en el territori de la Demarcació passaran a formar part de la mateixa. Per constituir la Demarcació serà requisit que un mínim de quinze residents s’hi mostrin a favor i o bé cap resident s’hi mostri en contra o bé, el nombre de residents favorables multipliqui per cinc el de desfavorables.

La part del territori del Col·legi que no estigui assignat a cap Demarcació dependrà directament de la Junta i la Comissió de Govern del Col·legi. Tota modificació de l’organització territorial del Col·legi, serà competència exclusiva de l’Assemblea.

Article 75.- Estatuts de les Demarcacions

Cada Demarcació tindrà uns estatuts, que estenen els presents, per la qual cosa s’hauran d’aprovar en Assemblea extraordinària. Tindran un president o presidenta, una Junta local i una Assemblea local. Les candidatures a president o presidenta i Junta Local, així com el procés d’elecció es regiran pels estatuts de la Demarcació.

Els estatuts de la Demarcació especificaran el funcionament de la Demarcació, hauran de ser plenament democràtics i, en aquest aspecte, hauran de satisfer com a mínim les mateixes garanties de participació que ofereixen els presents estatuts, adaptant-los quan calgui a l’àmbit de la Demarcació.

Un cop aprovats els primers estatuts per part de l’Assemblea del Col·legi, la pròpia Assemblea de la Demarcació podrà modificar-los de la forma que els propis estatuts indiquin. L’Assemblea del Col·legi haurà de ratificar la modificació, que quedarà rebutjada si no s’aprova per majoria simple dels presents. Si la Junta del Col·legi l’aprova per unanimitat es podrà aplicar cautelarment.

Article 76.- Atribucions dels presidents de Demarcació

Els estatuts de la Demarcació assenyalaran les atribucions del seu President en l’àmbit de la Demarcació.

En l’àmbit del conjunt del Col·legi tindran les següents:

 1. Ostentaran la representació de la Demarcació davant de la Comissió de Govern, la Junta i l’Assemblea del Col·legi.
 1. Tindran dret a assistir a les reunions de la Junta amb veu i sense vot, a no ser que acumulin al de president de Demarcació algun altre càrrec que els doni també dret a vot.
 1. Seran responsables de presentar els balanços econòmics i els pressupostos de la Demarcació a la Junta, perquè els inclogui com un apartat dels balanços i pressupostos globals del Col·legi.

 

Capítol VIII. De les eleccions

Article 77.- Marc de les eleccions

L’elecció per proveir els càrrecs de la Junta i el Deganat se celebrarà en Assemblea extraordinària, que es podrà celebrar conjuntament amb l’Assemblea anual ordinària.

Quan calgui celebrar eleccions parcials per cobrir vacants de la Junta es podran fer en Assemblea ordinària.

Article 78.- Etapes del procés electoral i terminis

El procés electoral constarà de les següents etapes:

– Convocatòria d’eleccions: trenta-cinc dies abans de l’Assemblea.

– Període de presentació de pre-candidatures: des dels trenta dies abans de l’Assemblea fins als vint-icinc dies abans de la mateixa.

– Període de negociació: des de la fi de la presentació de les pre-candidatures fins a vint dies abans de l’Assemblea.

– Formalització de les candiatures provisionals: des de vint dies abans de l’Assemblea fins a quinze dies abans de la mateixa.

– Publicació de les candidatures provisionals: deu dies abans de l’Assemblea.

– Període d’impugnació de candidatures: des de la publicació de les candidatures provisionals fins a cinc dies abans de l’Assemblea.

– Publicació de les candidatures oficials: cinc dies abans de l’Assemblea.

– Celebració de les eleccions: dins de l’Assemblea Extraordinària convocada.

Els anys en què coincideixin les eleccions per a la renovació de la meitat de la Junta amb les del Deganat es celebraran conjuntament però les candidatures seran separades i a la convocatòria s’haurà de fer constar la duplicitat d’eleccions.

Els terminis es comptaran en dies hàbils i sempre dins de l’horari d’atenció al públic de la secretaria del Col·legi. El dijous i el divendres sant, així com els dissabtes, diumenges i festius no es consideraran hàbils.

Article 79.- Convocatòria deleccions

La convocatòria de les eleccions a Deganat i/o a Junta s’inclourà a la convocatòria de l’Assemblea i inclourà, com a mínim, les dates d’inici i fi dels períodes de presentació de pre-candidatures i d’impugnació de les candidatures provisionals, la data de publicació de les candidatures provisionals, així com l’adreça i l’horari de la secretaria del Col·legi on s’hauran de presentar les candidatures.

En cas de convocatòria d’eleccions a renovació de part de la Junta, la convocatòria també haurà d’incloure el resultat del còmput del nombre de places d’aquesta i la quantitat de places que se sotmeten a renovació.

Article 80.- Presentació de pre-candidatures a Deganat

Per considerar presentada correctament una candidatura per optar al càrrec de degà o degana s’haurà de presentar una sol·licitud que compleixi els següents requisits:

– La sol·licitud s’haurà de presentar a la secretaria del Col·legi, dirigida a la Junta, dins del període reservat a aquest efecte.

– Cal que hi consti el nom, cognoms, número de col·legiat o col·legiada i document d’identitat del candidat o candidata.

– La sol·licitud ha de venir avalada per un mínim de 10 signatures de suport, per a cadascuna de les quals s’haurà de fer constar el nom, cognoms, número de col·legiat/da i document d’identitat.

– Tant el candidat o candidata com els avaladors hauran d’estar col·legiats.

– El candidat o candidata ha de poder acreditar un mínim de 10 anys d’exercici professional o dedicació a les labors pròpies de l’Enginyeria en Informàtica.

– Caldrà demostrar que en cap cas, entre el candidat i els avaladors, no hi hagi més d’un 20% de persones vinculades professionalment a una mateixa empresa.

– També caldrà demostrar que un mínim del 10% dels avaladors o bé el propi candidat és autònom en exercici, segons la definició de l’article 16.

– Un mínim del 10% dels avaladors han de ser residents fora de la província de Barcelona.

– El candidat o candidata no ha de tenir antecedents penals (condemna amb sentència ferma, no complerta) ni pot estar inhabilitat o sancionat pel Col·legi.

Les candidatures que no compleixin tots aquests requisits seran desestimades per la Junta i aquest extrem haurà de ser comunicat als interessats, incloent còpia d’aquest article. Els interessats podran recórrer la decisió davant de la Junta que resoldria el recurs per majoria simple, acceptant-lo o desestimant-lo. En cas de desestimació, es podria recórrer davant del defensor del col·legiat, que podria portar el recurs a l’Assemblea. L’Assemblea resoldria el recurs per majoria simple abans de procedir a l’elecció.

En cas que com a conseqüència de la resolució d’un recurs s’hagués de prendre en consideració alguna candidatura addicional, aquesta hauria de poder participar a les eleccions en igualtat de condicions. El recurs hauria d’incloure la possible formalització de la candidatura i s’hauria de presentar amb una anticipació mínima de 10 dies hàbils abans de l’Assemblea.

Article 81.-  Presentació de pre-candidatures a la Junta

Per considerar presentada correctament una candidatura per optar a la Junta s’haurà de presentar una sol·licitud que compleixi els següents requisits:

– La sol·licitud s’haurà de presentar a la secretaria del Col·legi, dirigida a la Junta, dins del període reservat a aquest efecte.

– Cal que hi consti el nom, cognoms, número de col·legiat i document d’identitat dels candidats que seran un mínim de cinc. La llista serà ordenada i el primer serà considerat el portaveu.

– La sol·licitud pot venir avalada per signatures de suport, per a cadascuna de les quals s’haurà de fer constar el nom, cognoms, número de col·legiat i document d’identitat. Entre candidats i avaladors hauran de totalitzar un mínim de 15 persones.

– Tant els candidats com els avaladors hauran d’estar col·legiats.

– Tots els candidats de la llista han de poder acreditar un mínim d’un any d’exercici professional o dedicació a les labors pròpies de l’Enginyeria en Informàtica.

– Caldrà demostrar que en cap cas, tant entre els candidats com entre els avaladors no hi hagi més d’un 20% de persones vinculades professionalment a la mateixa empresa.

– També caldrà demostrar que, tant entre els candidats com entre els avaladors, un mínim del 10% han de ser autònoms en exercici, segons la definició de l’article 16.

– Tant entre els candidats com entre els avaladors, un mínim del 10% han de ser residents fora de la província de Barcelona.

– Cap candidat o candidata pot tenir antecedents penals (condemna amb sentència ferma, no complerta)ni pot estar inhabilitat o sancionat pel Col·legi.

– No es pot figurar com a candidat o candidata a dues llistes però sí que es pot donar suport a més d’una o figurar com a candidat o candidata a una llista i donar suport a d’altres. No es pot optar al Deganat i al mateix temps figurar com a candidat o candidata en una llista a la Junta.

Les candidatures que no compleixin tots aquests requisits seran desestimades per la Junta i aquest extrem haurà de ser comunicat als interessats, incloent còpia d’aquest article. Els interessats podran recórrer la decisió davant de la Junta que resoldria el recurs per majoria simple, acceptant-lo o desestimant-lo. En cas de desestimació, es podria recórrer davant del defensor o defensora del col·legiat, que podria portar el recurs a l’Assemblea.

L’Assemblea resoldria el recurs per majoria simple abans de procedir a l’elecció.

En cas que com a conseqüència de la resolució d’un recurs s’hagués de prendre en consideració alguna candidatura addicional, aquesta hauria de poder participar a les eleccions en igualtat de condicions. El recurs hauria d’incloure la possible formalització de la candidatura i s’hauria de presentar amb una anticipació mínima de 10 dies hàbils abans de l’Assemblea.

Article 82.- Període de negociació, formalització i publicació de les candidatures provisionals

Entre la presentació de pre-candidatures i la formalització de les mateixes, els candidats/es disposaran d’un període que podran destinar a mirar d’acordar una candidatura única, en el cas que n’hi hagués més d’una.

Com a resultat d’aquesta possible negociació, les candidatures es podran mantenir, retirar, agrupar o canviar d’optar al Deganat a optar a la Junta. No podran presentar-se candidatures noves ni al Deganat ni a la Junta però sí que es podran afegir noms nous a les llistes a la Junta i/o reordenar-los.

Acabat el període de negociació s’hauran de formalitzar les candidatures provisionals, per a la qual cosa s’hauran de presentar les llistes finals definitives. Si hi ha variacions s’han de seguir complint els requisits indicats als articles 77 i 78, exceptuant la necessitat de presentar altre cop cap document ja presentat amb la pre-candidatura.

Els candidats disposaran del període assenyalat a l’article 75 per presentar la formalització de les candidatures. Acabada la formalització de les candidatures no es podrà presentar cap més candidatura ni modificar cap de les ja formalitzades.

En la formalització, les candidatures al Deganat es podran acompanyar de les intencions del candidat o candidata per a la Comissió de Govern. Qualsevol candidatura podrà també aportar altres mostres de suport intern o extern al Col·legi.

Al final del període de formalització, la Junta publicarà les candidatures provisionals al plafó d’anuncis oficials a la seu del Col·legi i a la seva pàgina web. Es podran enviar també per correu electrònic als col·legiats i col·legiades.

Article 83.- Període dimpugnació de les candidatures provisionals

Un cop publicades les candidatures provisionals, qualsevol col·legiat podrà impugnar-les. La impugnació haurà de ser motivada, l’hauran de signar un mínim de tres col·legiats, dels quals com a mínim dos hauran de ser col·legiats en exercici i es presentarà per escrit a la secretaria del Col·legi, dirigida a la Junta.

Si n’hi ha, la Junta estudiarà les impugnacions presentades i decidirà si les pren en consideració o les descarta. La presa en consideració suposarà la supressió de la persona o persones afectades de la llista corresponent, si és a la Junta, o l’eliminació de la candidatura, si és al càrrec de degà.

Aquesta resolució, tant si és favorable com si és de rebuig, serà notificada als autors de la impugnació i als candidats afectats i podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea, que resoldrà el recurs, per majoria simple, abans de la votació. Si de resultes d’aquesta decisió s’ha de retirar o reincorporar alguna persona o candidatura completa, aquesta haurà de poder participar a les eleccions.

El recurs només podrà ser presentat pels autors de la impugnació o bé pels afectats s’haurà de presentar per escrit a la secretaria del Col·legi un mínim de tres dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Article 84.- Publicació de les candidatures oficials

Acabat el període d’impugnació, la Junta publicarà al plafó d’anuncis oficials de la seu del Col·legi i a la seva web les candidatures que hagin superat aquesta etapa.

Article 85.- Votació

La votació directa al Deganat i la votació per cobrir la meitat de les places de la Junta que toquin, cas de coincidir, es faran en urnes separades. Si el nombre d’assistents així ho aconsella, la Junta podrà preveure més d’una mesa electoral, cadascuna amb dues urnes, una per a cada votació. En aquest cas, caldrà establir una forma d’assignació clara que asseguri que ningú pugui votar a dues meses ni ningú quedi sense mesa.

Cada mesa electoral tindrà un president i un secretari, als que la Junta haurà hagut de proveir amb la llista dels electors que corresponen a aquella mesa. Cadascuna de les diferents candidatures podrà nomenar un interventor per a cada mesa.

Per a la votació directa a degà o degana hi haurà una papereta per a cada candidat on únicament apareixerà el nom de la persona candidata. Per a la votació a la Junta contindran la llista de noms de les persones que integrin la candidatura. Amb la documentació que s’entregui a cada col·legiat a l’entrada de l’Assemblea s’hi haurà d’incloure un sobre per a cada votació i la papereta corresponent a cadascuna de les candidatures que hagin arribat a ser oficials. Si alguna candidatura hagués estat descartada, per impugnació o pel motiu que sigui, i s’hagués presentat un recurs davant de l’Assemblea, l’acceptació del qual pogués comportar la reacceptació de la candidatura, les paperetes corresponents també hauran d’estar a disposició dels assistents, per si de cas.

En el moment de la votació, els assistents s’acostaran a la mesa que els correspongui, s’identificaran amb el document d’identitat, carnet de conduir o passaport, mostraran el document que acrediti la seva condició de col·legiats i introduiran un sobre a cada urna.

Un cop hagin votat tots els assistents es procedirà a l’escrutini.

Article 86.- Delegació de vot

Per delegar el vot caldrà signar un paper on hi constin el nom, cognoms, document d’identitat i número de col·legiat del qui delega i de la persona en qui delega i haurà d’anar signat pel qui delega.

Una mateixa persona només pot portar un vot delegat a l’Assemblea. No es pot delegar el vot i assistir a l’Assemblea. En cas d’assistència, la Delegació queda anul·lada.

Article 87.- Vot per correu

Per votar per correu s’haurà d’usar el mètode del doble sobre, és a dir, un sobre blanc, sense res escrit, a l’interior del qual només hi haurà d’haver la papereta del vot, ficat dins d’un altre sobre més gran on hi haurà, a més a més, fotocòpia del document d’identitat del votant.

La papereta oficial del vot es facilitarà a la mateixa seu del Col·legi des del dia de publicació de les candidatures oficials i/o podrà ser impresa a partir d’un document publicat a la pàgina web del Col·legi.

El sobre gran, amb tot el seu contingut, s’ha de dirigir a la Junta del Col·legi indicant que és per a les eleccions. El dia de les eleccions, la Junta obrirà el sobre gran, comprovarà la condició de col·legiat/da de la persona i introduirà els vot a l’urna, abans de procedir a l’escrutini.

No es pot votar per correu i assistir també a l’Assemblea. L’assistència a l’Assemblea anul·la el vot per correu.

Article 88.- Escrutini de les eleccions directes a Deganat

En cas de coincidir amb renovació parcial de la Junta, primer es farà l’escrutini de l’elecció directa a Deganat, que haurà de ser públic, i s’escollirà per al càrrec la persona que hagi obtingut el major nombre de vots. En cas d’empat es faria una segona volta. Si es repetís l’empat s’hauria de repetir la votació fins que surti un candidat escollit.

Es consideraran nuls tots els vots que no corresponguin a candidatures oficials, paperetes que tinguin alguna cosa escrita i sobres que continguin més d’un vot.

Qualsevol candidat o candidata que hagi obtingut més del 25% dels vots emesos i no sigui escollit per al càrrec serà considerat escollit o escollida per a la Junta, tot i que podrà renunciar-hi, anunciant-ho de paraula immediatament després de l’escrutini.

Article 89.- Escrutini de les eleccions a la Junta

Un cop acabada la votació i després de l’escrutini de les eleccions directes a Deganat, en cas de coincidir les dues votacions, es procedirà a l’escrutini de les eleccions a la Junta, que haurà de ser igualment públic. Aquest escrutini s’haurà de fer en presència dels portaveus de totes les candidatures oficials.

Es consideraran nuls tots els vots que no corresponguin a candidatures oficials, paperetes que tinguin alguna cosa escrita i sobres que continguin més d’un vot.

Les places de la Junta ofertes a renovació que indiqués la convocatòria s’aniran cobrint una per una amb les persones que integrin les llistes de candidats a la Junta seguint el següent ordre:

 1. En cas de coincidència d’eleccions, els candidat/es a Deganat que hagin obtingut més del 25% dels vots i no hagin estat escollits s’incorporaran a la Junta ocupant les primeres de les places disponibles.
 1. Es descartaran les llistes que no hagin arribat a obtenir el 5% dels vots emesos.
 1. Es farà una taula de doble entrada amb les restants candidatures al costat i els nombres naturals a partir de l’1 a la part superior.
 1. A la primera columna, sota l’1, s’hi posaran els vots obtinguts per cada candidatura i a les següents la mateixa quantitat dividida pel nombre natural que encapçala la columna.
 1. Se seleccionaran tantes caselles com places de Junta restants després del primer pas, agafant les que continguin les quantitats més grans.
 1. Les places de Junta es cobriran amb els primers noms de cada candidatura segons el nombre de caselles seleccionades a la seva fila.
 1. En cas que després del punt 2 només quedés una candidatura no caldria fer la taula i s’omplirien totes les places de la Junta amb els noms d’aquesta candidatura única.

Si alguna llista no tingués prou noms per cobrir totes les places que li corresponen, s’escolliran tots els seus candidats i el seu portaveu podrà atorgar les places restants a la candidatura que prefereixi o renunciar-hi, amb la qual cosa caldrà escollir més caselles, seguint per ordre de les quantitats que contenen.

Si en l’elecció de la darrera o darreres caselles es produís un empat, es resoldria primer a favor de la llista que encara no tingués cap casella i, si totes les empatades ja en tinguessin o n’hi hagués més d’una que no en tingués cap, a favor de la llista que tingués més vots inicialment. Si l’empat ja vingués des de l’inici, es resoldria aleatòriament.

Article 90.- Presa de possessió i impugnació dels resultats

Les persones escollides prendran possessió dels seus càrrecs en un termini màxim de tres dies. Durant aquest període els càrrecs tindran caràcter d’interí i passaran automàticament a ser definitius en prendre possessió.

Els resultats podran ser impugnats en el termini de 24 hores o, en cas que l’Assemblea se celebrés just abans d’un dia festiu, fins a la fi de l’horari de la secretaria del col·legi del primer dia laborable després de l’Assemblea.

Les possibles impugnacions s’haurien de dirigir a la Junta, que podrà ser parcialment interina, haurien de ser motivades i serien resoltes per la pròpia Junta dins del mateix termini d’impugnació. Immediatament després de prendre possessió, el degà o degana escollit podrà nomenar la Comissió de Govern, sens perjudici de posteriors modificacions, tal com s’indica a l’article 55.

En el termini de deu dies hàbils des de la celebració de les eleccions, s’haurà de comunicar la composició dels òrgans de govern del Col·legi al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i a tots els col·legiats i col·legiades, publicant-ho a la web del Col·legi.

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment ACEPTAR
Aviso de cookies
Check Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin