Home » Privacitat i protecció de dades

Privacitat i protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Última revisió 10 de març de 2021

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat ha estat elaborada d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Identificació del responsable del tractament

 • Identitat: Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF)
 • Adreça postal: Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, Entresol 1a, 08002 Barcelona.
 • Telèfon: 93 451 64 94
 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@enginyeriainformatica.cat

 

Per a què pot tractar el COEINF les dades personals?

A continuació detallarem per a què podem tractar les seves dades personals en funció de la seva relació; així mateix, li indiquem la base de legitimació d’aquest tractament, el termini de conservació i si hi ha destinataris que poden tenir accés a les seves dades:

Tractament “Gestió Administrativa Col·legiada”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramón Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Gestió de la informació administrativa del col·legiat, inclosa la gestió dels Col·legiats que actuen com a experts.
Categories dels grups d’interès Col·legiat. Representants legals del col·legiat.
Legitimació Obligació Legal.
Categories de dades personals Dades de contacte, dades identificatives. Dades econòmiques, financeres i d’assegurances. Dades professionals i acadèmiques.
Categories de destinataris Durant l’exercici de les tasques pròpies de l’Escola, el Responsable del Tractament podrà cedir dades personals dels seus clients a tercers relacionats amb ells (assessorament, proveïdors, altres encarregats de tractament de clients, etc.). Les dades es transfereixen al Consell General de Col·legis per elaborar els censos.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Durant el termini de prescripció de les infraccions nascudes del tractament.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Gestió comptable-fiscal del Col·legi”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramon Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Gestió de la informació comptable i fiscal del Col·legi.
Categories dels grups d’interès Usuaris del Col·legi. Col·legiat. Proveïdors.
Legitimació Obligació legal.
Categories de dades personals Dades identificatives. Transaccions de béns i serveis. Informació comercial, econòmica i d’assegurances. Dades bancàries.
Categories de destinataris Bancs, caixes d’estalvis. Assessorament fiscal i comptable.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Factures a 10 anys. Documents de transcendència tributària 4 anys anteriors. Dades comptables 6 anys.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Agenda”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramon Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Contacte directe amb usuaris, col·legials i proveïdors del Responsable del Tractament.
Categories dels grups d’interès Usuaris i col·legiats.
Legitimació Interès legítim del responsable. Compliment d’obligació legal.
Categories de dades personals Dades identificatives.
Categories de destinataris Les dades no seran cedides.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Durant el termini de prescripció de les infraccions nascudes del tractament.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Registres Deontològics”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramon Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament S’obren procediments sancionadors contra els membres del col·legi per infraccions del codi deontològic.
Categories dels grups d’interès Col·legiat.
Legitimació Obligació legal.
Categories de dades personals Dades identificatives.
Categories de destinataris Administració de Justícia.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Conservarem les dades fins a la finalització del fitxer. Si el fitxer pot continuar pel procés judicial, les seves dades seran conservades en cas que siguin requerides pels tribunals.

Un cop emplenades, les seves dades es conservaran amb finalitats estadístiques i històriques

Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Finestreta Única”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramon Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Gestió dels procediments d’alta, alta i altres supòsits permesos entre col·legiats i usuaris externs, com la sol·licitud d’experts, espai de doctorat, Fòrum Deontologic, Comissió AgileCOEINF, i altres seccions del Col·legi.
Categories dels grups d’interès Col·legiat i usuari.
Legitimació Obligació legal. Consentiment de l’interessat. Interès legítim del Col·legi.
Categories de dades personals Dades identificatives. Dades acadèmiques i laborals. Dades col·legiats.
Categories de destinataris Col·legis Professionals. Consell General.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Durant el termini de prescripció de les infraccions nascudes del tractament.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Queixes i suggeriments”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramón Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Tractament de queixes i suggeriments rebuts a través dels formularis web.
Categories dels grups d’interès Col·legiat i usuari.
Legitimació Interès legítim.
Categories de dades personals Dades identificatives.
Categories de destinataris No hi ha cap cessió de dades prevista.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Durant el termini de prescripció de les infraccions nascudes del tractament.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Adhesió”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramón Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Tractament dels adscrits als serveis de l’escola.
Categories dels grups d’interès Usuaris.
Legitimació Interès legítim.
Categories de dades personals Dades identificatives. Dades de contacte. Dades acadèmiques.
Categories de destinataris No hi ha cap cessió de dades prevista.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Durant el termini de prescripció de les infraccions nascudes del tractament.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Associació ACEI”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramón Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Tractament dels afiliats a l’Associació Catalana d’Enginyeria Informàtica (ACEI)
Categories dels grups d’interès Usuaris i Col·legiats.
Legitimació Interès legítim.
Categories de dades personals Dades identificatives. Dades de contacte. Dades acadèmiques.
Categories de destinataris No hi ha cap cessió de dades prevista.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Durant el termini de prescripció de les infraccions nascudes del tractament.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Videotrucada Sol·licitud”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramón Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Tramitació de sol·licituds de videotrucada a través del sistema Webex.
Categories dels grups d’interès Usuaris.
Legitimació Interès legítim.
Categories de dades personals Dades identificatives. Dades de contacte.
Categories de destinataris Les dades podran ser cedides als responsables de la sol·licitud de videotrucada.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Durant el termini de prescripció de les infraccions nascudes del tractament.
Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Tractament “Arbitratge”

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA
Dades de contacte: Plaza Ramón Berenguer el Gran 1, entresol 1a, 08002 Barcelona
Delegat de Protecció de Dades (dpd@enginyeriainformatica.cat)
Finalitat del tractament Tractament de les dades personals d’aquells usuaris que sol·licitin arbitratge.
Categories dels grups d’interès Usuaris del tribunal arbitral.
Legitimació Interès legítim. Obligació legal.
Categories de dades personals Dades identificatives. Dades de contacte. Totes les dades contingudes en el fitxer corresponent.
Categories de destinataris Als àrbitres i tribunals que ho sol·licitin.
Transferències internacionals No es preveuen transferències internacionals.
Terminis de conservació Conservarem les dades fins a la finalització del fitxer. Si el fitxer pot continuar pel procés judicial, les seves dades seran conservades en cas que siguin requerides pels tribunals.

Un cop finalitzades, les seves dades es conservaran amb finalitats estadístiques i històriques.

Mesures de seguretat Informació informatitzada en servidors o ordinadors locals amb protecció de contrasenya. Informació en paper en estades protegides.

 

Més informació sobre els drets de la normativa de protecció de dades. Quins drets assisteixen a l’interessat?

El RGPD li atorga els següents drets, que pot exercir enviant un correu electrònic a l’adreça del responsable:

Dret d’accés

Té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, el dret d’accés a les dades personals i a la informació relacionada amb el seu tractament.

Té dret a obtenir una còpia de les dades personals que s’estan tractant.

Dret de rectificació

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, té dret a que es completin les dades personals incompletes.

Dret a l’abolició

Vostè té dret a obtenir sense demora indeguda la supressió de les dades personals que li concerneixin.

Estem obligats a suprimir les dades personals sense dilació indeguda quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

 1. les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera;
 2. l’interessat retira el consentiment prestat per a finalitats específiques o el consentiment exprés prestat per al tractament de categories especials de dades, com les que revelen les seves opinions polítiques, sempre que aquest tractament no es basi en cap altra base jurídica;
 3. l’interessat s’oposi al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular i no prevalguin altres motius legítims per al tractament;
 4. les dades personals han estat tractades il·lícitament;
 5. les dades personals s’han de suprimir per complir amb una obligació legal establerta en la legislació de la UE o dels Estats membres aplicable al responsable del tractament.

No s’aplicarà l’obligació de suprimir les dades personals quan el tractament sigui necessari per:

 1. exercir el dret a la llibertat d’expressió i d’informació;
 2. compliment d’una obligació legal que requereixi el tractament de les dades imposades per la legislació de la UE o de l’Estat membre que s’apliqui al responsable;
 3. el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable;
 4. a efectes d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, en la mesura que el dret de supressió podria impossibilitar o impedir greument la consecució dels objectius d’aquest tractament;
 5. per a l’exercici, la defensa o la interposició de reclamacions.

Limitació del tractament

Té dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:

 1. Impugnen l’exactitud de les dades personals, durant un període que ens permet verificar l’exactitud de les mateixes;
 2. El tractament és il·lícit i vostè s’oposa a la supressió de les dades personals i sol·licita en canvi la limitació del seu ús;
 3. No necessitem dades personals per a les finalitats del tractament, però les necessites per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 4. Vostè s’ha oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, alhora que verifica si els motius legítims com a responsable del tractament prevalen sobre els de l’interessat.

Portabilitat de dades

Vostè té dret a rebre les dades personals que li concerneixin, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Oposició al tractament

Teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment, per motius relacionats amb la vostra situació particular, al tractament de dades personals que us concerneixin en funció de l’article 6(1)(e) o (f) RGPD. Deixarem de tractar les dades personals, llevat que acreditem la sobrereimitació de motius legítims per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Revocació del consentiment

Vostè té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que ens va donar per tractar les seves dades personals.

Reclamació davant les autoritats de protecció de dades

Vostè té dret a reclamar davant les autoritats de control de protecció de dades si considera que les seves dades personals no s’estan tractant correctament.

En aquest cas, l’autoritat competent és l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Pot exercir els seus drets a la següent adreça:

Tractament de dades de menors d’edat

Els nostres serveis han de ser utilitzats per persones majors de 14 anys, de manera que en cas que no tinguis aquesta edat hauràs d’abstenir-te d’utilitzar-los.

És possible que necessitem documentació oficial per acreditar l’edat.

Modificació d’aquesta política de privacitat

A causa de la nova legislació i jurisprudència, aquesta política de privacitat podrà ser modificada per adaptar-se a les noves realitats jurídiques. En aquests casos, el responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis realitzats raonablement abans de la seva implementació.

 

 

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment ACEPTAR
Aviso de cookies
Check Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin